Via Milia

Trainingsvoorwaarden

1. Algemeen
 1. In deze trainingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  - Via Milia: Via Milia, gevestigd aan Driehoeven 17, 5076 BA te Haaren.
  - Deelnemer: de contractuele wederpartij van Via Milia (HR 17095649)
 2. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Via Milia gedane aanbiedingen en met alle Via Milia gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop-) Voorwaarden aan de zijde van de deelnemer zijn niet van toepassing tenzij deze schriftelijk door Via Milia zijn aanvaard.
2. Aanbiedingen, offertes, aanmeldingen
 1. Alle aanbiedingen en offertes van Via Milia zijn vrijblijvend, en gelden slechts als een uitnodiging om een aanmeldingsformulier in te zenden.
 2. Aanmelden kan via internet, telefoon of telefax. Uiterlijk 4 weken voor de aanvang van een training dient een aanmelding door Via Milia te zijn ontvangen. Via Milia behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te aanvaarden.
 3. Uiterlijk één week voor aanvang van een training zal Via Milia aan de deelnemer een bevestiging van deelname sturen.
 4. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd in geval van (aanvrage van) faillissement, surséance van betaling of een beroep op de WSNP van en/of door de deelnemer.
3. Wijzigingen en annuleringen door Via Milia
 1. Via Milia behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in trainingsschema's en/of trainingstijden aan te brengen, trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren of de aangeboden trainingen te wijzigen, te combineren, op te schorten, dan wel stop te zetten.
 2. De deelnemer heeft bij annulering of wijziging generlei recht op schadevergoeding.
4. Wijzigingen en annuleringen door deelnemer
 1. Annulering door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden.
 2. De deelnemer die annuleert is gerechtigd een plaatsvervanger voor deelname aan te wijzen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De oorspronkelijke aanmelder blijft gehouden tot betaling van het volledige trainingsgeld.
 3. Bij annulering tenminste vier weken voor de aanvang van de opleiding/training is geen trainingsgeld verschuldigd. Wel zullen in dat geval de administratiekosten ad € 50,00 in rekening worden gebracht.
- Bij annulering drie tot vier weken voor de aanvang van de opleiding/training is 25% van het trainingsgeld verschuldigd, alsmede
€ 50,00 aan administratiekosten.
- Bij annulering twee tot drie weken voor de aanvang van de opleiding/training is 50% van het trainingsgeld verschuldigd, alsmede
€ 50,00 aan administratiekosten.
- Bij annulering één dag tot twee weken voor de aanvang van de opleiding/training is 75% van het trainingsgeld verschuldigd, alsmede € 50,00 aan administratiekosten.
- Bij annulering één dag voor de aanvang van de opleiding/training, op de trainingsdag zelf, of bij niet verschijnen, is 100% van het trainingsgeld verschuldigd, alsmede € 50,00 aan administratiekosten.
5. Prijzen, prijsaanpassingen en betaling
 1. Alle prijzen luiden in Euro's. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verblijfkosten, doch inclusief eventueel trainingsmateriaal en lunch.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de training te zijn voldaan op een door Via Milia aan te geven bankrekening of door middel van contante betaling aan Via Milia, bij gebreke waarvan Via Milia gerechtigd is de deelnemer(s) de toegang tot de training te ontzeggen. Alsdan blijft het volledige trainingsgeld verschuldigd, vermeerderd met de wettelijke rente en 15% buiten-gerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,00.
6. Aansprakelijkheid
 1. Adviezen en andere informatie worden door Via Milia naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijk­heid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, schade, direct of indirect, ontstaan ten gevolge van de aanmelding of de eventuele annulering, of schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het trainingsmateriaal. Via Milia is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdes Via Milia, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Via Milia beperkt blijft tot maximaal het factuurbedrag.
 2. Via Milia is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de deelnemer.
 3. Indien Via Milia ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de deelnemer c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de deelnemer haar ter zake volledig vrijwaren en Via Milia alles vergoeden wat Via Milia aan deze derde dient te voldoen.
7. Intellectueel eigendomsrecht
 1. Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, met betrekking tot het door Via Milia afkomstige of door Via Milia gebruikte trainingsmateriaal worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de training of opleiding als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Via Milia. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de training of opleiding uitdrukkelijk en uit­sluitend aan Via Milia voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Via Milia mag van de door deze verstrekte bescheiden geen reproducties worden gemaakt in welke vorm dan ook, evenmin mogen deze bescheiden zonder uitdrukkelijke toestemming van Via Milia aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven dan wel anderszins opnieuw worden gebruikt.

8. Persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Via Milia en worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van de cursussen en trainingen van Via Milia en eventuele andere marketingactiviteiten. De gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

9. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze trainingsvoorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Via Milia en de deelnemer, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar Via Milia is gevestigd.